تعداد جمله ها در متن و...

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
[Forwarded from زنگ ادبیات]
روش شمارش تعداد جملات در یک متن

تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می اید .

1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم.

2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم.

3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند

تعداد فعل های ذکر شده + تعداد فعل های حذف شده + شبه جمله
مثال : ای مردم ! بدانیدملتی که تلاش کند وپشتکار داشته باشد هم به برخورداری می رسد وهم به موفقیت .
ای مردم + بدانید+ تلاش کند+ داشته باشد +می رسد +می رسد (که حذف شده )
شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +(فعل حذف شده)
گاهی در جمله عبارتی شبیه به فعل می آید که هرگز فعل نیست .مانند مصدر ها ،بنابراین، این گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمی شوند.
مثال : هنگام رفت وآمد از خیابان احتیاط کن . ( یک جمله )
کار کردن وتلاش کردن رمز موفقیت است . ( یک جمله )
نکته :گاهی فعل ها به صورت مخفف می آیند .درشمارش جمله ها محسوب می شوند
مثال :من آن نی ام که تورراها کنم .(من آن کسی نیستم که تورارهاکنم )

شبه جمله ها بر دو نوع هستند:

1- منادا  منادا  را  از حروف ندا تشخیص می دهیم .  حروف ندا عبارتند از : ای ، یا ، ایا ، « ا » در پایان واژه ،   Ø ( بدون هیچ علامتی ) یعنی از لحن نوشته یا کاما متوجه می شویم .

2- صوت  عبارتند از :

برای آرزو و دعا :  کاشکی ، کاش ، ای کاش ، آمین ، الهی

برای تشویق    به به ، آفرین ، احسنت ،بارک الله، مرحبا،خوشا

برای تاسف و درد   آه ، درد ، دریغا ، دریغ  ، ای داد ،فریاد ، وای

برای تعجب           به ، وه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا

برای تنبیه             امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، هان

برای احترام           چشم ، به چشم ، بله قربان

برای قبول و تصدیق         بله ، آری ، ای ، ای والله

برای دستور                خاموش ، ساکت ، یالله ، بسم الله

[Forwarded from افخمی]
افخمی:
انــــواع  «الف»

 الف‌ دعا: كناد

 الف‌ ندا: خدايا

 الف‌ واسطه‌: كشاكش‌

الف‌ مناظره‌: گفتا

الف‌ اطلاق‌ يا اشباع‌: «ز بيژن‌ مگر آگهى‌ يابما»

 الف‌ تفخيم‌ و تعظيم‌: بزرگامردا

 الف‌ مبالغه‌: خوشا

الف‌ اسم‌ معنى‌ساز: ژرفا

الف‌ جانشين‌ تنوين‌: ابدا

الف‌ صفت‌ فاعلی: دانا و مانند آن


انــــواع  «ک»

ک تصغیر:پسرک ٬ دخترک

ک تحقیر:مردک ٬ زنک « پس زنیکه (زنک) دیوونه شده که این جوری داره خودشو لت و پار می کنه ؟»

(ادبیات فارسی ۳ عمومی ٬ گاو )

ک تحبیب: طوطیک ٬ گُلک « بعد از آنش از قفس بیرون فکند       طوطیک پرید تا شاخ بلند »

( ادبیات فارسی ۳ اختصاصی ٬ طوطی و بازرگان )

ک تکریم: مامک ٬ بابک « پسر گفتش ای بابک نام جوی     یکی مشکلت می بپرسم بگوی »

ک تشبیه:عروسک ٬ خرک ( اسبابی در ورزش  ژیمناستیک ) ٬ لواشک

ک همراهی:پفک ٬ عینک ٬ نان سنگک٬ بادکنک انــــواع  «ي»

ي نكره: كتابي

ي وحدت: نشانه ي يكي بودن

ي شناسه: رفتي ، آمدي

ي استمراري : رفتمي ، بودندي

ي مصدري : خستگي ، زيبايي

ي لياقت: خوردني، پوشيدني

ي نسبت: تهراني، محمدي اين ي گاه مفهوم فاعلي دارد مانند : مرد جنگي و گاه مفهوم مفعولي دارد مانند: تير پرتابي ، راز نهاني

ي ميانجي (رابطه): خداي من

ي بدل يا جانشين فعل «هستي»: تو خوبي.

ي تعجب: چه برف شديدي

ي احترام : نور چشمي

ي دلسوزي: طفلي، حيووني

ي كثرت : بسي (بسياري)

ي زايد: به كلمات مختوم به مصوت «ا» و «و» اضافه مي شوند. بوي ، موي، خداي

ي بيان خواب : ديدم به خواب دوش كه ماهي برآمدي

ي تمنا: كاشكي

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 6 آذر 1395 ساعت: 21:49